Петров Олександр Васильович

Публікації

Навчально-методичні публікації

       1. Методичні вказівки для виконання контрольних та курсових робіт з дисципліни САПР ТП / Уклад. Козлов Л. Г., Савуляк В. В., Сухоруков С. І., Лозінський Д. О., Петров О. В. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 53 с. (методичні вказівки)

2. Інформатика. Курсове проектування для студентів машинобудівних спеціальностей : навчальний посібник / [Козлов Л.Г., Петров О.В., Семічаснова Н.С., Коцюбівська К.І.] – Вінниця :  ВНТУ, 2012. – 184 с. (навчальний посібник)

3. Методичні вказівки для виконання контсрольних робіт з дисципліни "Технологічна оснастка" / Укладачі: О.В. Петров, С.І. Сухоруков, Н.В. Ляховченко. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 45 с. (методичні вказівки)

4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «САПР технологічної підготовки машинобудівного виробництва» / Укладачі: О. В. Петров, Л. Г. Козлов, Д. О. Лозінський. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 60 с.  (методичні вказівки)

5. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів для студентів спеціальності 7.05050201 – «Технології машинобудування» / Укладачі: Л. Г. Козлов, О. В. Петров, Ю. І. Муляр, В. В. Савуляк, В. П. Пурдик. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 45 с.  (методичні вказівки)

6. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів напрямку підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка» / Укладачі: Д.О. Лозінський, Л.Г. Козлов, О.В. Петров. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 45 с.  (методичні вказівки)

7. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Проектування контрольно-вимірювальних пристроїв» / Укладачі: О. В. Петров, С. І. Сухоруков, В. В. Савуляк. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 47 с.  (методичні вказівки)

8. Комп’ютерне проектування технологічного оснащення. Курсове проектування : навчальний посібник / О. В. Петров, С. І. Сухоруков. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 125 с.  (навчальний посібник)

9Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Основи автоматизованого проектування» / Укладачі: О. В. Петров, С. І. Сухоруков, Д. О. Лозінський. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 25 с. (методичні вказівки)


Наукові публікації

Наукові статті

1. Бурєнніков Ю.А. Вплив параметрів переливного клапана на динамічні характеристики гідросистеми з LS-регулюванням / Ю.А. Бурєнніков, Л.Г. Козлов,  О.В. Петров // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2005. – №5.–  С. 97-101. переглянути

2. Козлов Л.Г. Використання CAE/CAD комплексу на базі MATLAB-SIMULINK та Компас 3D для проектування гідроапаратури нового покоління / Л.Г. Козлов, О.В. Петров // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2005. – №2.– С.101-105. переглянути

3. Козлов Л.Г. Вплив параметрів зворотного зв'язку на динамічні характеристики гідроприводу з LS-регулюванням / Л.Г. Козлов, О.В. Петров // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – №6 т.2– С.90-95. переглянути

4. Козлов Л.Г. Вибір параметрів зворотного зв’язку в гідроприводі, чутливому до навантаження / Л.Г. Козлов, О.В. Петров // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2006. – №3.– С.31-42. переглянути

5. Козлов Л.Г. Оптимізація конструктивних параметрів гідророзподільника для гідроприводів,  чутливих  до навантаження мобільних  робочих машин  /    Л.Г. Козлов, Л.В. Крещенецький, О.В. Петров // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – 2007. – №36.– С.74-76.переглянути

6. Бурєнніков Ю.А. Математичне моделювання системи управління гідроприводом з пропорційним керуванням / Ю.А. Бурєнніков, Л.Г. Козлов, С.В. Репінський, О.В. Петров та ін. // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – 2007. – №3 ч.1– С.20-26. переглянути

7. Козлов Л.Г. Дослідження характеристик мультирежимного клапана розподільника для гідроприводів мобільних робочих машин /  Л.Г. Козлов,  О.Л. Гайдамак, О.В. Петров // Промислова гідравліка і пневматика. – Вінниця: ВДАУ, 2008.– №1(19). – С.85-88. переглянути

8. Козлов Л.Г. Вплив величин керуючих перепадів на динамічні характеристики гідроприводу, чутливого до навантаження  /  Л.Г. Козлов,  О.Л. Гайдамак, О.В. Петров, В.В. Брейнер та ін. // Промислова гідравліка і пневматика. – Вінниця: ВДАУ, 2008.– №2. – С.69-72. переглянути

9. Сергєєв С.Г. Підвищення гідравлічного ККД приводів неповноповоротних екскаваторів / С.Г. Сергєєв, Л.Г. Козлов, О.В. Петров // Наукові нотатки. – Луцьк, 2009. – №25 ч.2. – С.227-230. переглянути

10. Петров О.В. Аналіз гідравлічних втрат тиску в гідророзподільнику за допомогою CAD/CAE систем / О.В. Петров // Вісник Хмельницького національного університету. Серія технічні науки. – 2009. – №4.– С.67-70. переглянути

11. Burennikov Yu.A. Metrological characteristic of the test rig with automatic regestering of the proportionally-controlled hydraulic drive / Yu.A. Burennikov,  L.G. Kozlov, D.O. Lozinsky, O.V. Petrov and ect. // Buletinul institutului politehnic din iasi. – Tomul LV (LIX), fasc. 1, 2009. – P.125-130.

12. Burennikov Yu.A. Dynamic and static characteristics of the LS hydraulic drive on the basis of multimode directional control valve / Yu.A. Burennikov,  L.G. Kozlov, O.V. Petrov // Buletinul institutului politehnic din iasi. – Tomul LVII (LXI), fasc. 2, 2011. – P.211-218.

13. Сухоруков С.І. Сучасні перспективи розвитку систем автоматизованого проектування технологічної оснастки / С.І. Сухоруков, О.В. Петров, Д.С. Осіпов // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки: Науковий журнал. – Хмельницький, 2011. – №6. – С. 156-159. переглянути

14. Петров О.В. Інтерфейс обміну даних у середовищі Matlab Simulink для математичного моделювання робочих процесів у гідроприводі, чутливому до навантаження / О.В. Петров, Л.Г. Козлов, С.М. Лозовський, О.С. Дроздов // Вісник Сумського державного університету. Сер. Технічні науки. – 2011. – №3. – С. 103-110. перегялнути  

15. Петров О.В. Дослідження гідравлічних втрат тиску у тривимірних моделях гідроагрегатів за допомогою комп’ютерного моделювання гідродинамічних процесів у CAD/CAE-системі / О.В. Петров, С.І. Сухоруков, П.О. Печенкін, О.О. Павлюк // Промислова гідравліка і пневматика. – Вінниця: ВНАУ, 2012. – №1(35). – С.78-80. переглянути

16. Петров О.В. Формування величини зрівноважувального перепаду тиску в гідроприводі, чутливому до навантаження, на базі мультирежимного гідророзподільника / О.В. Петров, Л.Г. Козлов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – №2.– С.179-184. переглянути

17. Козлов Л.Г. Енергоощадний гідропривод, чутливий до навантаження, на базі мультирежимного гідророзподільника / Л.Г. Козлов, О.В. Петров // Промислова гідравліка і пневматика. – Вінниця: ВНАУ, 2012. – №2(36). – С.77-80. переглянути

18. Лозінський Д.О. Дослідження стійкості роботи пропорційного електрогідравлічного розподільника з незалежним керуванням потоками / Д.О. Лозінський, С.В. Репінський, О.В. Петров // Промислова гідравліка і пневматика. – Вінниця: ВНАУ, 2012. – №3(37). – С.87-90.

19. Петров О.В., Козлов Л.Г., Павлюк О.О., Печенкін П.О., Федотенков Є.О., Удосконалення елементів конструкції гідроагрегатів на основі комп’ютерного моделювання гідродинамічних процесів у CAD/CAE-системі // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании’2012». – Выпуск 4. Том 5. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. – ЦИТ: 412-0756. – С. 75-79.  

20. Петров О.В. Експериментальне визначення залежності витрати рідини через робоче вікно розподільного золотника гідророзподільника / О.В. Петров, Н.С. Семічаснова, О.С. Сусмєтов, Д.В. Чеповой // Прогресивні технології і системи машинобудування : міжнародний збірник наукових праць ДНТУ. – 2014. – №2(48). – С.45-49. переглянути

21. Петров О.В. Математичне моделювання робочих процесів у гідроприводі, чутливому до навантаження, з довгими робочими гідро лініями / О.В. Петров, Л.Г. Козлов, Ж.П. Дусанюк, А.В. Черниш // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сер. Технічні науки. – 2014. – №1(84). – С.187-192.

22. Петров О.В. Аналіз сил, діючих на золотник переливного клапана мультирежимного гідророзподільника / О. В. Петров, Л. Г. Козлов, В. Л. Луцик, Є. І. Мартинів // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки: Науковий журнал. – Хмельницький, 2014. – №3. – С. 120-124. переглянути

23. Бурєнніков Ю.А. Математичне моделювання просторового руху маніпулятора з урахуванням гідродинамічних процесів у гідророзподільнику мехатронного приводу / Ю.А. Бурєнніков, Л.Г. Козлов, О.В. Петров // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – №5.– С.134-141. переглянути

24. Дусанюк Ж.П. Математична модель та алгоритм дослідження динаміки гідроприводу ковша неповноповоротного екскаватора з урахуванням хвильових процесів в напірній гідролінії / Ж.П. Дусанюк, О.В. Петров, О.В. Дерібо, А.В. Черниш // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – №3.– С.121-128. переглянути

25. Петров О.В. Експериментальні дослідження перехідних процесів у гідроприводі, чутливому до навантаження / О. В. Петров, Л. Г. Козлов, В. В. Тарасюк, О. В. Чорний // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського: Науковий журнал. – Кременчук, 2016. – №3(98), частина 1. – С. 63-69. переглянути

26. Експериментальне визначення сили тертя спокою та гідродинамічної сили на золотнику переливного клапана мультирежимного гідророзподільника / О. В. Петров, Л. Г. Козлов, Н. С. Семічаснова, Д. А. Солецький // Вісник машинобудування та транспорту. – Вінниця, 2016. – №2(4). – С. 61-69.

Патенти

1. Пат. 43441 UA, МПК F15B 13/04 (2009.01) Гідропривод для незалежного від навантаження управління витратою / Козлов Л.Г., Петров О.В.; заявник Вінницький національний технічний університет. – № u200906776; заявл. 30.06.2009; опубл. 10.08.2009, Бюл. №15, 2009 р. переглянути

2. Пат. 87774 UA, МПК F15B 13/04 (2006.01) Гідропривід з клапаном, чутливим до зміни навантаження / Петров О.В., Козлов Л.Г., Павлюк О.О.; заявник Вінницький національний технічний університет. – № u201304681; заявл. 15.04.2013; опубл. 25.02.2014, Бюл. №14, 2014 р. переглянути

3. Пат. 95057 UA, МПК F15B 13/04 (2006.01) Гідропривод, чутливий до зміни навантаження / Петров О.В., Деревенко О.О., Несімко О.С.; заявник Вінницький національний технічний університет. – № u201406806; заявл. 16.06.2014; опубл. 10.12.2014, Бюл. №23, 2014 р. переглянути

4. Пат. 104656 UA, МПК F15B 13/04 (2006.01) Гідропривод, чутливий до зміни навантаження, із запобіжним клапаном / Петров О.В., Козлов Л.Г., Несімко О.С.; заявник Вінницький національний технічний університет. – № u201507934; заявл. 10.08.2015; опубл. 10.02.2016, Бюл. №3, 2016 р. переглянути

5. Пат. 116647 UA, МПК F15B 13/04 (2006.01) Гідропривід з клапаном, чутливим до навантаження / Петров О.В., Подоляк В.А., Семічаснова Н.С.; заявник Вінницький національний технічний університет. – № u201613375; заявл. 26.12.2016; опубл. 25.05.2017, Бюл. №10, 2017 р. переглянути

Монографії

1. Мультирежимний LS-гідропривод на базі пропорційного гідророзподільника : монографія / Ю.А. Бурєнніков, Л.Г. Козлов, О.В. Петров. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 152 с.